Yüzyıllara Göre önemli mesneviler ve müellifleri kimlerdir?

Türk edabıyatında ilk büyük mesnevi, Yusuf Has Hacip’in 12. yüzyılda kaleme aldığı, 6 bin beyitten oluşan “Kutadgu Bilig”dir. Sonra sırayı 13. yüzyılda  Mevlana’nın 25618 beyitten oluşan “Mesnevi”si alır. Yine bu yüzyılda Şeyyad Hamza’nın 1500 beyitlik “Yusuf u Züleyha” adlı mesnevisi edabiyatımızdaki ilk manzum aşk hikâyesidir.

14. Yüzyıl Mesnevileri:

 • Kutb: Hüsrev ü Şirin
 • Yunus Emre: Risaletüfn Nushiyye
 • Gülşehri: Mantıkut-Tayr (Çeviridir.)
 • Âşık Paşa: Garipname
 • Hoca Mesud: Süheyl ü Nevbahar
 • Erzurumlu Kadı Darir: Kıssa-i Yusuf
 • Şeyhoğlu Mustafa: Hurşidname
 • Ahmedi: İskendername
 • Ahmed: Işkname

15. Yüzyıl Mesnevileri:

 • Ahmed Dai: Çengname
 • Süleyman Çelebi: Vesiletü’n Necat (Mevlid olarak bilinir.)
 • Şeyhi: Hüsrev ü Şirin, Harname
 • Cem Sultan: Cemşid ü Hurşid
 • Hamdullah Hamdi: Hamse
 • Ali Şir Nevai: Lisanüt-Tayr, Hamse

16. Yüzyıl Mesnevileri:

 • Mesihi: Edirne Şehrengizi
 • Cafer Çelebi: Hevesname
 • Revani: İşretname
 • Lamiî: Camî’den çeviri hamse
 • Kemalpaşazade: Yusuf u Züleyha
 • Zati: Şem ü Pervane, Ahmed ü Mahmud, Şehrengiz
 • Fuzuli: Leyla vü Mecnun, Beng ü Bade, Sohbetül-Esmar
 • Kara Fazlı: Gül ü Bülbül, Hüma, Hümayun
 • Taşlıcalı Yahya: Hamse
 • Hakani: Hilye

17. Yüzyıl Mesnevileri:

 • Gânizade Nadiri: Hamse
 • Nevizade Atai: Hamse
 • Edirneli Güfti: Teşrifatü’ş-Şuara
 • Nabi: Hayriyye, Hayrabat , Sûrname
 • Sabit: Zafername, Edhem ü Hüma, Berbername ,Derename, Amr u Leys

18. Yüzyıl Mesnevileri:

 • Nahifi: Mesnevi tercümesi
 • Şeyh Galip: Hüsn ü Aşk
 • Vehbi: Lütfiyye

19. Yüzyıl Mesnevileri:

 • Fazıl: Hubanname, Zenanname, Defter-i Aşk
 • İzzet Molla: Mihnetkeşan, Gülşen-i Aşk

Tanzimat döneminde ise Ziya Paşa’nın Harabat Mukaddimesi, Namık Kemal’in Tahrib-i Harabat’ının bir kısmı ve Abdülhak Hamid’in Manzum tiyatroları mesnevilerin en son örnekleri olmuştur

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.