Türk Edebiyatındaki ilkler nelerdir?

Edebiyatımızda belli konularda “ilk” olma özelliği bulunan, daha önce örneği bulunmayan eserler, aşağıda sıralanmıştır. Ayrıca dünya edebiyatındaki ilkler de Türk edebiyatındaki ilklerden sonra verilmiştir.

İlk şiir çevirisini yapan: Şinasi
İlk makaleyi yazan: Şinasi
İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim
İlk siyasetname: Kutadgu Bilig
İlk yarı gazete: Ceride-i Havadis
Batılı tekniği uygun ilk roman: Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu
İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859
İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859
İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Karabibik
İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai- İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
İlk resmi Türkçe gazete: Takvim-i Vakayi
İlk tezkire: Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais
İlk antolojisi: Ziya paşa /Harabat
İlk atasözleri kitabı: Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
İlk tarihi roman: Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri
İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi
İlk pastoral şiir: A.Hamit Tarhan /Sahra
Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci: Şinasi
Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: A.Hamit /Eşber veya Sardanapal
Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A.Hamit/Nesteren
İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi
İlk hatıra kitabı: Babürşah /Babürname
İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap
İlk hikaye kitabı: A: Mithat /Letaif-i Rivayet
İlk Türkçe yazılan ilk kitap: Kutadgu Bilig
İlk mensur şiir örneklerini veren: Halit Ziya
Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan: Mehmet Emin Yurdakul
Dünya edebiyatındaki ilk modern roman: Cervantes/Don Kişot
İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati
Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser: Kutadgu Bilig
İlk seyahatname: Mir’atül Memalik / Seydi Ali Reis
İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü
Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre
Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: Tevfik Fikret
Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman paşa / Sarf – ı Türki
İlk naturalist eserimizin yazarı: Nabızade Nazım / Zehra
Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim
Şarkıyı icat eden: Nedim
İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus’ul Alam
İlk sözlüğümüz: Divan-ı Lügat-it Türk
İlk Türkçe sözlük: Şemsettin Sami: Kamus-ı Türki
İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig
Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri
Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R. Mahmut Ekrem
Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul
Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı: Ömer Seyfettin
Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan: A. Hamit / Validem
İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı
İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi
Tekke şiirinin babası: Ahmet Yesevi
İlk Türk destanı: Alp Er Tunga Destanı
Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan: Namık Kemal
Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner
İlk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım
Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa
Dünyanın bilinen ilk destanı: Sümerlerin Gılgamış Destanı
Dünyanın halen yaşayan, en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı
Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi
Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman: Ateşten Gömlek
İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: A.Vefik paşa
İlk divan şairi: Hoca Dehhani
Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu’yu işleyen: Refik Halit Karay
En başarılı psikolojik roman yazarımız: P.Safa / 9.Hariciye koğuşu
İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret / Şermin
Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler
– Edebiyatımızda noktalama işaretini, ilk kez Şinasi “Şair Evlenmesi” nde kullanmıştır.
– Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Kamil Paşa’nın yaptığı Telemak’tır.
– Edebiyatımızda ilk roman, Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat’tır.
– Edebiyatımızda ilk köy romanı, Nabizade Nazım’ın “Karabibik” adlı eseridir.
– Edebiyatımızdaki ilk realist romancı Recaizade Mahmut Ekrem’dir.
– Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdası’dır yazarı Recaizade Mahmut Ekrem’dir.
– Edebiyatımızda ilk edebi roman, Namık Kemal’in “İntibah” adlı eseridir.
– Edebiyatımızda ilk psikolojik roman, Eylül’dür (Mehmet Rauf)
– Edebiyatımızda ilk tarihi roman, Namık Kemal’in “Cezmi” adlı eseridir.
– Edebiyatımızda ilk kadın romancı Fatma Aliye’dir.
– Edebiyatımızda ilk makaleyi Şinasi yazmıştır. (Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)
– İlk tiyatro Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir.
– Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir A.Hamit Tarhan’ın Sahra adlı şiiridir.
– Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım’ın Zehra adlı eseridir.
– Edebiyatımızda çoçuklar üzerine yazılmış ilk eserler Nabi’nin Hayriye’si ve Sümbülzade Vehbi’nin Lütfiye’sidir.
– Edebiyatımızdaki ilk eleştirmen Namık Kemal’dir.
– İlk çoçuk yayınımız ise Eftal ve Mümeyyizdir.(1869)
– Türk Edebiyatı’nda bilinen ilk çocuk gazetesi Çocuklar İçin Mümeyyiz’dir.
– Aşık Veysel ilk olarak A.Kutsi Tecer tarafından Türk halkına tanıtılmıştır.
– Hazine-i Evrak ilk edebiyat dergimizdir.
– Türk Edebiyatı’nda iç monolog tarzı yazılmış ilk roman Bir Düğün Gecesi’dir.(A.Ağaoğlu)
– Türk Edebiyatı’nda yayınlanmış ilk öykü kitabı Emin Nihat Tarlan’ın Müsameratname’dir.(1872)
– Türk Edebiyatı’nda mensur şiir yazımı ilk defa Halit Ziya ile başlar.
– Türk Edebiyatı’nda post-modern tarzda eser veren ilk yazarımız Oğuz Atay’dır.(Tutunamayanlar)
– Türk Edebiyatı’nda batıdan yapılan ilk fabl çevirisi Şinasi tarafından yapılmıştır.
– Türk Edebiyatı’nda yazıya geçirilen ilk masallar Billur Köşk Masalları’dır.
– Türk masalları ilk defa yurt dışında 16.Lui döneminde Fransa’da yayınlanmıştır.
– Türk masallarını ilk defa derleyen İ.Kunoş adlı Macar bilim adamıdır.
– Divan Edebiyatı’nın ilk şairi Hoca Dehhani, son şairi ise Şeyh Galip’dir.
– İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroğlu’dur.(1953)
– Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske’dir.(1943)
– Dünyada ilk özgün çizgi roman New Fund’dur.(1935)
– Dünyada ilk özgün çizgi macera hikayesi Dick Tracy’dir.(Chester Gould)
– Dünyada ilk kez resimle yazıyı birleştiren, konuşma balonları hazırlayan ressam William Hogarth’tır.(1697-1908)
– Beyanname ile yayın hayatına giren ilk edebiyat topluluğu Fecr-i Ati’dir.
– Cumhuriyet sonrası ilk beyanname yayınlayan edebi topluluk Yedi Meşaleciler’dir.
– Yahya Kemal bütün şiirlerini aruzla yazmıştır, yalnız Ok şiiri hece vezni ile yazmıştır.
Kutatgu Bilig ilk Türk dünyası ansiklopedisidir.
– İlk yerli çizgi roman Türk Kahramanı Köroğlu’dur.
– Serbest müstezatı aruzla deneyen ilk şairimiz Tevfik Fikret’tir.
– Şiirde noktalama işaretini ilk kez kullanan Servet-i Fünun sanatçısı Tevfik Fikret’tir.
– Divan Edebiyatı’nın Sebk-i Hindi tarzının ilk temsilcisi Naili’dir.
– Edebiyatımızda serbest vezni ilk kez Nazım Hikmet kullanmıştır.(1929)
– Edebiyatımızda anjabmanı ilk kez Tevfik Fikret kullanmıştır.
– İlk Türkçe gazete 1831′de kurulan Takvim-i Vaka’dır.
– İlk Türkçe özel gazete 1860′da kurulan Tercüman-ı Ahval’dır.
– Dünyada bilinen en uzun destan Kırgızlar’ın Manas Destanı’dır.
– En uzun ömürlü edebiyat dergimiz 1933 yılında çıkmaya başlayan Varlık Dergisi’dir.
– Türkiye’de lügat sözlük hakkında yazılan ilk lügat Bir Lügat Bulamadım’dır.(M.Doğan)
– Hayat hikâyesini İngilizce yazan ilk yazarımız Halide Edip Adıvar’dır.
– Türkiye’de kurulan ilk kadın derneği kurucularından biri Halide Edip Adıvar’dır.
– Atatürk’e muhalefet olan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar’dır.
– Sürgüne gönderilen ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar’dır.
– Ülkemizdeki ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske’dir.
– Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro eseri Eşber’dir.(A.Hamit Tarhan )
– Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri Binnaz’dır.(Y.Ziya Ortaç)
– İlk bibliyoğrafya Keşfiz-Zünun’dur. (K.Çelebi)
– İlk hatıra kitabı Babürname’dir. (Babürşah)
– İlk hamse yazarı Ali Şir Nevai’dir.
– Edebiyatımızdaki ilk antoloji Harabat’tır. (Z.Paşa)
– Edebiyatımızdaki ilk atasözleri kitabı Durub-ı Emsal-i Osmaniye’dir. (Şinasi)
– İlk mizah dergisi Diyojen’dir. (Teodor Kasap)
– Edebiyatımızdaki ilk hikaye kitabı Letafet-i Rivayet’tir. (A.Mithat)
– Basılan ilk küçük hikaye kitabı Küçük Şeyler’dir. (S.Sezai, ilk gerçekçi hikaye)
– Edebiyatımızdaki ilk fıkra yazarı Ahmet Rasim’dir.
– Bilinen ilk Türk yazarı Yollug Tigin’dir.
– İlk siyasetname eseri Kutadgu Bilig’tir.
– İlk mensur şiir yazarı R.Mahmut Ekrem’dir.
– İlk sözlük kitabımız Divan-i Lügatit Türk’tür. (K.Mahmut)
– İlk sosyolog Ziya Gökalp’tir.
– İlk edebi tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuştur.
– Ülkemizdeki ilk Müslüman kadın tiyatrocu Afife Jale’dir.
– Edebiyatımızdaki batı roman tekniklerine uygun ilk
– modern roman Mai ve Siyah’tır. (Halit Ziya)
– Dünyada bilinen en eski destan Gılgamış’tır.
– Dünyadaki ilk kadın romancı Afraben’dir (Afrahat)
– Dünya edebiyatındaki ilk realist roman Madama Bovary’dir.
– Türk Edebiyatı’ndaki ilk deneme yazarı Nurullah Ataç’tır.
– İlk tezkiremiz Mecalis’ün Nefais’tir. (A.Şir Nevai’dir)
– Matbaada basılan ilk kitabımız Vankulu Lügatı’dir.
– Türkler’in kullandığı ilk alfabe Göktürk Alfabesi’dir.
– İlk edebi topluluk Servet-i Fünun’dur.
– İlk divan sahibi sanatçımız Yunus Emre’dir.
– Türk şiirinin en eski lirik şiir örneği Aprın Çar Tigin’dir.
– Nobel edebiyat ödülünü ilk kez İsviçre kazandı.
– Türkçenin ilk gramer kitabını Baskakov yazmıştır.
– Aydınlar arasında heceyi ilk kez deneyen sanatçı M.Emin Yurdakul’dur.
– Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan sanatçımız M.Emin Yurdakul’dur.

1. İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859
2. İlk yerli roman : Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitna
3. Batılı tekniği uygun ilk roman : Halit Ziya Uşaklıgil /Aşk-ı Memnu
4. İlk çeviri roman : Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak / 1859
5. İlk köy romanı : Nabizade Nazım / Karabibik
6. İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
7. İlk gerçekçi (realist) roman : Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
8. İlk tasvir ve tahlil ağırlıklı roman Namık Kemal / İntibah
9. Yurdumuzda ilk gazete: Zimirini ((1824)
10. İlk resmi Türkçe gazete : Takvim–i Vaka
11. İlk yarı gazete : Ceride-i Havadis
12. İlk tarihi roman : Namık Kemal / Cezmi – A. Mithat / Yeniçeri
13. İlk özel gazete : Şinasi ile Agah Efendi / Tercüman-ı Ahval
14. İlk pastoral şiir : A.Hamit Tarhan / Sahra
15. İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerine ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci : Şinasi
16.
Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan : A.Hamit Tarhan / Eşber veya Sardanapal
17. İlk bibliyografya : Keşfü’z Zünun / Katip Çelebi
18. ilk biyografi: Hoca Dehhani – Selçuklular Şartnamesi
19. İlk hatıra (anı) kitabı : Babürşah / Babürname
20. İlk hamse yazarı : Ali Şir Nevai
21. İlk tezkire : Ali Şir Nevai / Mecalisün Nefais
22. İlk antolojisi : Ziya Paşa / Harabat
23. İlk atasözleri kitabı : Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
24. İlk hikaye kitabı : A.Mithat Efendi / Letaif-i Rivayet
25. İlk fıkra yazarı : Ahmet Rasim
26. İlk Türkçe yazılan ilk kitap : Kutadgu Bilig
27. İlk siyasetname : Kutadgu Bilig
28. Cumhuriyet dönemi ilk mensur şiir örneklerini veren : Halit Ziya Uşaklıgil
29. ilk mensur şiir örneklerini veren : Recaizade Mahmut Ekrem
30. Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan : Mehmet Emin Yurdakul
31. Türkçe’nin ilk gramer kitabını yazan: Baskakov
32. İlk makale : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
33. İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk : Fecr-i Ati
34. Cumhuriyet sonrası ilk bildiri yayınlayan topluluk: Yedi Meşaleciler
35. Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser : Kutadgu Bilig
36. İlk seyahatname : Seydi Ali Reis / Mir’atül Memalik
37. İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
38. Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz : Fuat Köprülü
39. Sahnelenen ilk tiyatro : Namık Kemal / Vatan yahut Silistre
40. Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: Tevfik Fikret
41. Şiirde noktalama işaretlerini ilk kullanan: Tevfik Fikret
42. Türkçe’nin ilk dil bilgisi kitabı : Süleyman Paşa / Sarf-ı Türki
43. İlk natüralist eserimizin yazarı : Nabizade Nazım / Zehra
44. Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim
45. Şarkı nazım türünü ilk kullanan: Nedim
46. İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi : Kamus’ul Alam
47. İlk sözlüğümüz : Kaşgarlı Mahmut / Divan-ı Lügat-it Türk
48. Matbaada basılan ilk kitabımız: Vankulu Lügatı
49. İlk Türkçe sözlük : Şemsettin Sami – Kamus-ı Türki
50. İlk özdeyiş örneklerini veren : Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
51. İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz : Kutadgu Bilig
52. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin : Orhun Abideleri
53. Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan : R. Mahmut Ekrem
54. Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden : Mehmet Emin Yurdakul
55. Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı : Ömer Seyfettin
56. İlk deneme yazarı: Nurullah Ataç
57. Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan : A. Hamit Tarhan / Validem
58. İlk köy şiiri : Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı
59. İlk alfabemiz : Göktürk Alfabesi
60. Tekke şiirinin babası : Ahmet Yesevi
61. İlk Türk destanı : Alp Er Tunga Destanı
62. Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan : Namık Kemal
63. Bizde epik tiyatro türünün kurucusu : Haldun Taner
64. İlk kadın romancımız : Fatma Aliye
65. Süslü nesrin ilk temsilcisi : Sinan Paşa
66. Dünyanın bilinen ilk destanı : Sümerlerin Gılgamış Destanı
67. Dünyanın en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı : Kırgızların Manas Destanı
68. Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan : Şinasi
69. Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman : Halide Edip Adıvar / Ateşten Gömlek
70. İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı : Ahmet Vefik Paşa
71. İlk divan şairi : Hoca Dehhani
72. Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu’yu işleyen : Refik Halit Karay
73. En başarılı psikolojik roman yazarımız : Peyami Safa / 9.Hariciye Koğuşu
74. İlk çocuk şiirlerini yazan : Tevfik Fikret / Şermin
75. Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı : Genç Kalemler
76. Hayat hikayesini İngilizce yazan ilk yazarımız: Halide Edip Adıvar
77. İlk çocuk yayınımız: Eftal ve Mümeyyiz
78. İlk Çocuk Romanı: Mahmut Yeşari / Bağrı Yanık Ömer
79. İlk Çocuk Şiir Kitabı : İbrahm Alaattin Gövsa / Çocuk Şiirleri
80. İlk Çocuk Tiyatromuz: M. Kemal Küçük / Çocuklara Tiyatro Dersi – Gülmeyen Çocuk
81. İlk edebiyat dergimiz: Hazine-i Evrak
82. İç monolog tarzında yazılmış ilk roman: Adalet Ağaoğlu / Bir Düğün Gecesi
83. Post-modern tarzında eser veren ilk yazarımız: Tutunamayanlar / Oğuz Atay
84. İlk yerli çizgi roman Türk Kahramanı: Köroğlu (1953)
85. Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü : Kara Maske (1943)
86. En uzun ömürlü edebiyat dergisi : Varlık Dergisi (1933)
87. İlk edebi tartışma: Namık Kemal ile Ziya Paşa arasında
88. İlk divan sahibi sanatçımız: Yunus Emre
89. İlk mizah gazetemiz: Namık Kemal / Diyojen
90. Serbest vezni kullanan ilk kullanan şair: Nazım Hikmet Ran (1929)
91. Cumhuriyet dönemi heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri : Yusuf Ziya Ortaç / Binnaz
92. Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri : A. Hamit Tarhan / Nesteren
93. Lügat sözlük hakkında yazılan ilk lügat: D. Mehmet Doğan / Bir Lügat Bulamadım
94. İlk edebi topluluk: Servet-i Fünun
95. Türk Edebiyatı’nda yayınlanmış ilk öykü kitabı: Emin Nihat Tarlan / Müsameratname
96. Türk Edebiyatı’nda batıdan yapılan ilk fabl çevirisi: Şinasi
97. Türk Edebiyatı‘nda yazıya geçirilen ilk masallar: Billur Köşk Masalları
98. Türk masallarını ilk defa derleyen: İ. Kunoş adlı Macar bilim adamı
99. Türk masallarını ilk defa yayınlayan yabancı ülke: 16. Lui dönemi Fransa
100. Aşık Veysel’i Türk halkına ilk tanıtan: Ahmet Kutsi Tecer
101. Batılı anlamdaki Türk resmine figür kullanan ilk ressam: Osman Hamdi Bey
102. Cumhuriyet tarihinin ilk ressamı Refik Epikman
103. Türkiye’nin ilk kadın caz piyanisti: Nilüfer Verdi
104. İlk Türk filmi: Fuat Uzkınay / ‘Ayastefonos’daki Rus Abidesinin Yıkılışı’ (1914).
105. İlk sesli Türk filmi: Muhsin Ertuğrul / İstanbul Sokaklarında
106. Yasaklanan ilk film: Metin Erksan / Aşık Veysel’in hayatı
107. İlk uluslararası ödül: Metin Erksan / Susuz Yaz
108. İlk renkli Türk filmi: Muhsin Ertuğrul / Halıcı Kız
109. İlk renkli belgesel film: Ali İpar – İlhan G. Arakon / Bir Şehrin Doğuşu
110. Köy hayatını anlatan ilk Türk filmi: Lütfi Akad / Beyaz Geceler
111. İlk sinema gösteriminin yapıldığı yer: Yıldız Sarayı (1896)
112. İlk kadın seslendirme yönetmeni: Sacide Keskin
113. Seslendirme işlemi Türkiye’de yapılan ilk film: Muhsin Ertuğrul / Bir Millet Uyanıyor
114. Basılan ilk küçük hikaye kitabı: S. Sezai / Küçük Şeyler
115. Bilinen ilk Türk yazar: Yollug Tigin
116. Türkiye’de bilinen ilk resim sergisi, İstanbul Atmeydanı’nda (Hipodrom) açıldı.
117. Türkiye’de çekilen ilk belgesel: Ayastefonos’taki Rus Abidesi’nin yıkılışıdır.(1914)
118. Türkiye’de afiş sanatının öncüsü: İhap Hulusi Görkey (1929)
119. İlk Anket Düzenleyen Dergi: Mektep ( Karabet Efendi)
120. İlk dergi : Vakayi-i Tıbbiye
121. İlk Edebiyat Tarihi: Abdülhalim Memduh / Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye
122. İlk spor dergisi: Sait çelebi / Spor Alemi (1919 – 1921)
123. Fotoğrafçılık konusunda ilk kitap : Yüzbaşı Hüsnü Efendi / Risale-i Fotoğrafya
124. İlk Fotoğrafçılık dergisi: Saffet Sürel –Şinasi Barutçu / Profesyonel ve Amatör Foto Dergisi
125. İlk fotoğraf sergisi: 1942 yılında Gazi Öğretmen okulunda açıldı
126. İlk fotoğraf yarışması : 1933 Ankara Halkevleri tarafından yapıldı
127. Yurdumuzda ilk fotoğrafhane: 1845 yılında M.Yana tarafından açıldı.
128. İlk Güzel Sanatlar Akademisi: Sanayi-i Nefise Mektebi
129. İlk haber ajansı : Anadolu Ajansı
130. İlk özel haber ajansı : Türk Haberler Ajansı (THA) / Kadri Kayabal
131. İlk Heykel : Osman Gazi büstüdür (1914)
132. İlk heykeltıraş : İhsan Aksoy
133. İlk Kabare Tiyatrosu: Haldun Taner /Devekuşu Kabare Tiyatrosu (1962)
134. İlk Marş: Mahmudiye Marşı (1289)
135. İlk Milli Marş: İstiklal Marşı (1921)
136. İlk Opera yapıtımız: Ahmet Adnan Saygun / Özsoy (1928)
137. İlk Sansür : Ali Kararnamesi
138. İlk Kadın sinema oyuncumuz: Bedia Muvahhit – Neyyire Neyir
139. İlk Kadın tiyatro sanatçımız: Afife Jale
140. İlk Kadın opera sanatkarımız: Semiha Berksoy

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.