Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulanan Sertifika Uygulaması Nedir?

Sertifika Uygulaması Nedir?

Fikrî mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla, sadece süreli yayınlar basan yerler dışında, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerlerin sertifikalandırılmasına yönelik Bakanlığımızca uygulanan sistemdir.

Sertifika Uygulamasının Yasal Dayanağı Nedir?

– 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 44 üncü maddesi
– Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sertifika Alması Zorunlu Yerler Hangileridir?

Aşağıda belirtilen yerler faaliyet konularını gösterir bir sertifika almak zorundadır.
– Dolum tesisleri,
– Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltım, dağıtım veya satışını yapan matbaalar ve yayınevleri,
– Sinema filmlerinin gösterim ve iletimini yapan salonlar ve benzeri yerler,
– Fikir ve sanat eserlerinin ve bu eserleri içeren yapımlara ilişkin taşıyıcı materyallerin tespit, satış, dağıtım, ithalat ve pazarlamasını yapan veya bunları kiraya veren yerler.

Sertifika Başvurusu Nasıl yapılır?

Sertifika Başvurusu, Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında bulunan“Online İşlemler – Sertifika Başvuruları” linkinden giriş yapılmak suretiyle online olarak gerçekleştirilmektedir. Online başvuruda gerekli bilgilerin doldurulmasını takiben dolum tesislerinden İstanbul’da bulunanlar, İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğüne; diğer illerde bulunanlar, Telif Haklar Genel Müdürlüğüne; dolum tesisleri dışındaki işyerleri ise faaliyette bulundukları ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gerekli belgeleri ibraz ederek başvurularını tamamlarlar.

Sertifika Nereden Temin Edilir?

Otomasyon sistemi üzerinden sertifika başvurusunu yapılmasını takiben gerekli belgelerle birlikte dolum tesislerinden İstanbul’da bulunanlar, İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğüne; diğer illerde bulunanlar, Telif Haklar Genel Müdürlüğüne; dolum tesisleri dışındaki işyerleri ise faaliyette bulundukları ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvururlar ve sertifikaları bu birimlerce tanzim edilerek ilgililerine verilir.

Sertifika Ücretleri Nedir?

FAALİYET ALANLARI SERTİFİKA ÜCRETLERİ
Satış 110 TL.
Kiralama 110 TL.
İthalat 110 TL.
Dağıtım 110 TL.
Sinema Salonu 110 TL.
Yayınevi 110 TL.
Dolum Tesisi 200 TL.
Matbaa 200 TL.
– Birden fazla faaliyet alanı olan işletmelere sertifika verilirken, geçerlilik süresinin dolmasından, faaliyet alanı veya işletme yapısının değişmesinden dolayı sertifika yenilenirken faaliyet alanları içerisinde yer alan en yüksek ücret ödenir.

Sertifika ücretleri için  Hesap numarası Nedir?

IBAN : TR37 0000 1001 0000 0350 1210 07

Merkez Saymanlık Müdürlüğü Merkez Bankası – Ankara Şubesi

Fuar, Festival ve benzeri etkinliklerde fikir ve sanat eseri satışı yapabilmek için izlenmesi gereken usul nedir?

Sertifika almış yerlerin, fuar ve festivalin düzenlendiği alanlarda fikir ve sanat eserlerinin satışına ilişkin stand açmaları halinde söz konusu fuar veya festivali düzenleyen firma veya kuruluştan alacakları belgeyi ibraz etmek suretiyle etkinlik süresince satış yapabilir. Kültürel nitelikteki diğer etkinliklerde ise etkinliği düzenleyen firma veya kuruluşun mahallin en büyük mülki idare amirinden alacağı belgenin onaylı örneğinin ibraz edilmesi suretiyle en fazla 30 gün süreyle satış yapılabilir.

Bunun için, sertifikanın, etkinlik isim ve tarihinin yazılı ve il kültür ve turizm müdürlüğünce onaylı bir sureti etkinlik süresince stantta görünür bir yerde bulundurulur. Sertifika suretleri almak için “F.S.E. Sertifikalandırma Vatandaş Başvurusu (Telif Hakları Otomasyon Sistemi)” linkinden online başvuruda bulunulduktan sonra başvuru belgelerinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bu işlem için ayrıca ücret alınmaz.

Sertifika almamanın yaptırımı nedir?

Denetimler sonucu, alınması zorunlu sertifikaları almaksızın faaliyet gösterdiği bir tutanakla tespit edilenler; mahallî mülkî amir tarafından onbin Türk Lirasından otuzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla cezalandırılır. İlgili tüzel kişi hakkında verilecek idarî para cezasının üst sınırı ellibin Türk Lirasıdır.
Para cezasının ödenmiş olması sertifika alınmasına ilişkin yükümlülüğü kaldırmaz.

Kaynak : http://www.telifhaklari.gov.tr/Sertifika-Sistemi-Genel-Bilgi

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here