R Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları Nedir?

Rafa kaldırmak (koymak) (bir şayi) : Bir işle artık uğraşmaz olmak, bir kenara itmek
Rahat (kıçına) batmak (rahatlık batmak):Sahip olduğu iyi olanakla rın becerini bilmemek.
Rahat döşeği: Ölünün yıkanıncaya kadar yatırıldığı, genellikle yere se rilen yatak.
Rahat döşeğinde ölmek: Evinden ya da evine yakın bir yerde Ölmek ve rahat döşeğinde yatmak.
Rahatına kaçmak : Tedirgin olmak, rahatsızlık duymak.
Rahatına bakmak: -1. Olana bitene aldırmamak, rahatını kaçıracak şeylere gözünü kapamak. -2. Rahatını sağlayacak olanakları araştır mak.
Rahatını bozmak (kaçırmak): Rahatsızlık vermek, keyfini kaçırmak, canını sıkmak.
Rahat kıçına batmak: Bk. Rahat batmak. _
Rahatlık batmak : bk. Rahat batmak.
Rahat rahat: Güçlük çekmeden, kolayca.
Rahat yüzü görmemek: Bir türlü rahaf bir duruma gelememek, sıkım larından, eksikliklerinden bir türlü kurtulamamak.
Rahat yüzü göstermemek (birine): Onu süreli olarak rahatsız etmek.
Rahmetli olmak: Ölmek
Rahmet okumak: Tann’nın bağışlaması için dua etmek.
Rahmet okutmak (biri ötekine) : Bu, öncekinden daha kötü çakmak, Öncekini aratmak.
Ramak kalmak : Gerçekleşmesine az kalmak.
Rast gelmek (birine) (bir şeye) : -1. O kimseyle karşılaşmak. -2. O şey düşünülmediği halde kendisini bulmak. -3. Bir iş isteğine uygun olmak. -4. Atılan şey hedefini bulmak.
Rast getirmek (bir şeyi): -1. O şeyin rast gelmesini sağlamak. -2. O zamanı kollamak. -3. Aranmakta olan şeyi ya da kimseyi umulmadık bir yer ve zamanda bulmak -4. Uygun getirmek, başarılı kılmak.
Rast gitmek: bk İşi rast gitmek.
Raydan (rayından) çıkmak: Bir işin düzeni bozulmak, alt üst olmak, yoldan çıkmak. (Kars. Şirazesinden çıkmak.)
Rayına girmek (oturmak) : İşler yolunda, tıkırında gitmeye başlamak, dGzena girme*; yörüngesine durmak.
Rayına koymak (oturtmak) (birisi) : -1. İşleri belli bir düzene sok mak -2, İşlerin yolunda, tıkırında gitna/e bağlamasını sağlamak; yö rüngesine oturtmak.
Rekor kırmak: O zamana defe üstün sayılan dereceyi (ya da rakamı} gende bırakarak yeni rekorun sahibi olmak.
Rekoru alinde bulundurmak : Bir spor dalında en iyi derecenin sahibi olmak.
Rengi atmak (kaçmak, uçmak) : -1. Solmak, rengini yitirmek -2. Kor ku ya da üzüntüden yüzü solmak, sararmak
Rengi yerine gelmek: Solgunluğu geçmek, yeniden eski rengini al mak.
Renk katmak (vermek) (bir şeye): Onu renklendirmek, onun tekdü zeliğini ortadan kaldırmak, ona neşeli ve canlı bir özellik kazandır mak.
Renkten renge girmek : Utanmak, utananı gizleyememek; kızarmak, bozarmak.
Renk vermemek: -1. Ne düşündüğünü, ne duyduğunu göstermemek. -2. Anladığını ya da bildiğini belli etmemek
Rest çekmek : Kesin olarak son sözünü söylemek; o şeyin istedikleri gibi olmayacağını (yapılmayacağını) bildirmek.
Reva görmek (bir davranışı birine) ; Onun o davranışı hak ettiğine inanmak.
Riske girmek: Sonuçta büyük zarara uğrama olasılığı gösteren bir gi rişimde bulunmak.
Rol kesmek : -1. Bir rolü abartılı bir üiçjmde oynamak, -2. İçten dav ranmamak, yapmacıklı davranışlarda bulunmak
Rol oynamak: -1. İçten davranmamak, içten pazarlıktı olmak. -2. Bir işin olmasında etkisi bulunmak,
Rol yapmak : Gerçek düşüncesini, niyetim gizlemek.
Ruhu bile duymamak: Hiç farkında olmamak, anlamamak, sezme mek.
Ruhuna işlemek: -1. Bir şey onu derinden etkilemek -2. Olurnsm bir özellik onun ayrılmaz bir parçası olmak.
Rüya görmak; Uyurken zihinde çeşitli olaylar ve düşünceler belirmesi; düş gormek.
Rüyasında (bile) görememek: O şeyin olacağına ya da o şeye sa hip olacağına hiç ihtimal vermemek.
Rüyasında görse hayra yormamak: Olabileceğini hiç aklından geçir memek, söyleseler inanmamak.
Rüzgar almak: -1. Rüzgârdan etkilenecek durumda olmak. -2. Rüzgâr esen bir yerde bulunmak.
Rüzgâr ekip fırtına biçmek : Yaptığı kötülüğün daha şiddetlisiyle karşı laşmak.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.