O Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları Nedir?

O bu : Herkes, öteki beriki (Kars. El İtern.)
Ocağına düşmek : Bir kimseye korunması için sığınmak ya da ondan
yardım istemek.
Ocağına incir dikmek, (ocağına darı akmak, ocağını söndürmek): Bir insana büyük kötülüklerde bulunmak, evini barkını, soluğunu ço cuğunu yok etmek, darmadağın etmek.
Ocağını söndürmek : Evinin, ailesinin dağılmasına yol açmak.
Odsuz ocaksız: Çok yoksul, aç ve barın aksız.
Oflayıp puflamak : Herhangi bir şey ya da kimseden ötürü büyük sı kıntı duymak.
O gün bugün: Söz konusu durumun olduğu günden bu yana.
Oh canıma değsin :Birinin başına gelen kötü bir olaydan duyulan se vinci anlatır.
Oh çekmek : Bir başkasının düştüğü kötü bir duruma sevinmek.
Oh demek: Sonunda rahata kavuşmak, rahat bir duruma geçmek.
Oh olsun : Söz dinleyemeyerek,, yanlış işler yaparak kötü duruma dü şenlere “Çok iyi olmuş.” anlamında söylenir.
Okkalı kahve : Bol kahve ile yapılan ve büyük fincana konulup sunu lan kahve.
Okkalı küfür : Ağır küfür.
Okkanın altına gitmek: Doğrudan sorumlu olmadığı bir işte güç duru ma düşmek, kusurlu sayılmak, zarar görmek.
Okuyup üflemek: Bir hastalığı, belayı ortadan kaldırmak için birtakım dualar okuduktan sonra, üfleyerek ruhlara yollamak. (Kars. Nefes et mek.)
Ok yaydan çıkmak: Belli bir noktadan sonra olayları oluruna bırak mak; geri dönülmeyecek İşler yapmak, çok sinirlenmek.
Olacak gibi değil: “Olacağı benzemiyor, olamaz, olmuyor.’ anlamın da.
Ola ki: Belki, olabilir, bir ihtimal; muhtemelen .
Olan biten (olup biten) : -1 Meydana gelen olaylar. -2. Elde ol anın hepsi, tümü:
Olan oldu : “İş işten geçti, artık yapacak bir şey yok,” anlamında.
Olay çıkarmak : Hoş olmayan bir duruma neden olmak; hadise çıkar mak, kavga çıkarmak.
Oldu olacak : “Artık çekinecek, sakınacak bir durum kalmadı.’ anlamın da.
Oldu olacak kırıldı nacak: “Her şey olup biti, is işten geçti.’ anlamın da.
Oldu olanlar: “İstenmeyen birtakım olaylar oldu, durumlarla karşılaşıl dı.” anlamında.
Olmayacak duaya amin demek: Gerçekleşmesi mümkün olmayan girişimleri uygun görmek.
Olmaz olsun : “Keşke olmasaydı, doğmasaydi.” anlamında ilenme sö zü.
Olsa olsa (olsun olsun): Son olasılık olarak, nihayet, aşağı yukarı.
Olupbittiye getirmek: bk. Oldubittiye getirmek.
Olup olacağı: -1. En son olabileceği. -2.Hepsi, tümü.
Olur olmaz: -1. Doğru mu yanlış mı, iyi mi kötü mü olduğuna bakı I ma dan “yapılan şey, söylenen (söz). -2. Sıradan, rasgele (kimse).
Olur şey (iş) değil: Olabileceği akıldan geçirilmeyen, olması olanak sız olan şeyler için kullanılır.
Oluruna bırakmak (bir şeyi): Bir olayın ya da bir durumun kendi ko şullarında oluşmasını beklemek, yapılabildiği kadarıyla yetinmek.
Omuz silkmek: İlgi göstermemek, önem vermemek
Omuz vermek (birine) : Ona destek olmak, yardım etmek.
Ona göre hava hoş : “Nasıl olursa olsun onun için fark etmez.’ anla mında.
On ikiden vurmak : -1. Büyük bir başarı elde etmek. -2. Umulmadık bir mutluluğa, gönence kavuşmak.
On paralık etmek (birini): Onu sözle ya da davranışlarla küçük dü şürmek; beş paralık etmek.
On paralık olmak : Küçük düşmek; beş paralık olmak.
On parmağım yakasında : “Bu işin ya da kimsenin peşini hiç bırak mayacağım” anlamında.
On parmağında on hüner (marifet) : Çok becerikli ve işbilir (kimse).
On parmağında on kara : Herkese iftira atan, her olaya olumsuz açı dan bakan kimse için söylenir.
Onu benim külahıma anlat : anlatyor.” anlamında.
Onur kırıcı: Kişinin toplumca benimsenen sa/gıniiğını hiça indiren {söz, davranış).
Onuruna dokunmak :Bir söz ya da davranış gururunu incitmek, izzetinefsine dokunmak.
Onuruna yedirememek (bir şeyi): -1. Onur kıran, küçültücü nitelikte olan işleri yapmamak-2. Başkalarının küçültücü, onur kına davranış larına karşı tepkide bulunmak; kendine yedirememek, nefsine yedire memek; izzetinefsine yedirememek.
Oralı (oralarda) olmamak: Yaptığı kötü işlerden dolayı bir üzüntü duy mak, olumsuz durumlara hiç aldırmamak, önemsememek.
Orman kanunu: İşleri, sorunlar zorbalıkla çözme yöntemi, yasadışı ka ba güç:
Orman kibarı: İnsan için “ayı” anlamında alay yollu söylenir.
Ortada bırakmak (birini): Onu güç bir durumdayken terk etmek; meydanda bırakmak.
Ortada fot yok yumurta yok: “Konu ile ilgili hiçbir belirti yokken var mış gibi bir havaya giriliyor.” anlamında.
Ortada kalmak:-1. Bir şey söz konusu olduğunda kimse üzerine alma mak. -2. Yatıp kalkacağı, barınacağı yeri olmamak; meydanda kal mak. -3- iki kişinin ya da şeyin arasında kalmak, karar verememek.
Ortadan kaldırmak (bir şeyi) (birini): -1. Onu saklamak gizlemek.
-2. Onu yok etmek öldürmek; meydandan kaktırmak.
Ortadan kalkmak: -1. Yok olmak, bulunmaz olmak; meydandan
kalkmak. -2. Öldürülmek.
Ortadan kaybolmak : Birdenbire yok olmak, kimseye duyurmadan çı kıp gitmek, nerede olduğu bilinmemek.
Ortadan konuşmak (söylemek): Belli bir kişiyi ya da şeyi hedef al madan, birtakım iddialar da ya da suçlamalarda bulunmak
Orta direk : -1. Dar gelirli insanların oluşturduğu topluluk. -2. Bu toplu luktan kimse. (Kars. Dar gelirli.)
Orta halli: Ne çok İyi, ne de çok kötü; ne zengin, ne yoksul.
Ortalığa düşmek : bk Ortaya düşmek.
Ortalığı (bir şey) almak: Çevreyi (o şey) kaplamak.
Ortalığı birbirine katmak : Herkesi birbirine düşürmek,-huzursuzluğa yol açmak.
Ortalığı curcunaya vermek : Ortalığı, bir yeri karmakanştk, gürültülü duruma getirmek.
Ortalığı (bok) götürmek : Çevreyi (bok, pislik} kaplamak
Ortalığı telaşa (gürültüye) vermek : Söz ve davranışlarıyla çevresin dekileri heyecanlandırmak, paniğe sürükleme
Ortalığı tutmak (bir şey): 0 şey yayılmak herkesçe konuşulmak
Ortalık sütliman (olmak): bk Sütliman olmak.
Ortalık malı: -1. Herkesin yararlandığı, kullandığı şey. -2. Her isteyenin
cinsel ilişkide bulunabileceği kadın.
Ortasını bulmak: Uzlaştırmak, ılımlı bir yol bulmak Orta şekerli: Ne iyi, ne de kötü.
Ortaya atılmak: -1. Kendini göstermek. -2. Bir sav, düşünce ileri sürül mek, söylenmek.
Ortaya atmak (bir şeyi) : Bir düşünceyi herkesin bilgi ve tartışmasına sunmak; meydana atmak.
Ortaya çıkarmak (bir şayi) : Onun kesinliğini, varlığını kanıtlarıyla göstermek; meydana çıkarmak.
Ortaya çıkmak: -1. Belli olmak. -2. Kim olduğunu göstermek; meyda na çıkmak.
Ortaya dökmek (bir şeyi): -1. Ne var ne yok meydana çıkarmak, her kese göstermek. -2. Onu açıklamak, herkesçe bilinir duruma getir mek; meydana dökmek.
Ortaya (ortalığa) düşmek: (Kadın) Orta malı olmak, herkesle cinsel ilişki kurmaya başlamak.
Ortaya koymak (bir şey) (bir şeyi) (kendini): -1. Olan biten her şe yi göstermek. -2. Onu yapmak, yaratmak -3. Tüm maddi varlığını gözler önüne sermek; meydana koymak.
Osuruğu cinli: Otur olmaz şeylere çabucak sinirlenen (kimse).
O takdirde : Bu durum göz önünde bulundurulursa.
O taraflı olmamak: Hiç aldırmamak, ilgisi yokmuş gibi davranmak.
O tarakta bezi olmamak: Söz konusu edilen şeyle, işle ilişiği olma mak, onunla ilgilenmemek
Oturup kalkmak (biriyle) : Onunla birlikte hareket etmek davranışları nı onunkine benzetmek
Ot yoldurmak (birine) : Onu çok zor bir işe koşmak, çok uğraştırmak
Oy birliği: Bölün oyların aynı doğrultuda elması durumu.
O yolda : öyle, sor konusu gidiş ya düşene uygun
O yolun yolcusu: Olumsuz bir düzen içinde bulunan kişinin ilerde dü şebileceği kötü durumları anlatmak için kullanılır
Oyuna gelmek: Aldatılmak, kandınlmak.
Oyuna getirmek (birini): Onu aldatmak, tuzağa düşürmek.
Oyun bozanhk etmek : Birlikte yapılması kararlattın İmiş bir işten cay mak.
Oyuncağı olmak (birinin) : İrade zayıflığı yüzünden birinin buyruğuna,
boyunduruğuna girmek.
Oyuncak etmek (birini): Birini kendi isteği, çıkan uğrunda kullanmak.
Oyun çıkarmak: -1. Sporcular iyi ya da kötü oynamak. -2. Yeni bir oyun bulmak.
Oyun “etmek (oynamak, yapmak) (birine) : Onu kurnazca yöntemler le aldatmak, tuzağa düşürmek. (Kars. İş etmek.)
Oyununu bozmak (birinin): Onun hilesini boşa çıkarmak, önlemek.
Oyunu kurallarına göre oynamak : Bir işi, o İşin kurallarına uyarak gerçekleştirmeye çalışmak.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.