Kodifikasyon nedir?

Fransızca kökenli bir kelime olan Kodifikasyon, “Düzenleme” anlamına gelmektedir.

Hukuki Terim olarak Kodifikasyon Nedir?

Kodifikasyon, yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi faaliyetidir.

Kodifikasyon ile vatandaşlar güncel ve tek metin halindeki mevzuata kolayca ulaşır.

Kodifikasyon Nedir? Kodifikasyon Yöntemleri Nelerdir?

Kodifikasyon, kelime anlamı olarak hukukun dağınıklıktan kurtarılması, hukuk kurallarının bütün ülke genelinde uygulanacak biçimde düzenlenen kanunlar çerçevesinde düzenlenmesine verilen addır. Fransızca kanun anlamına gelen Code kelimesinden gelen Codification’un Türkçe karşılığı kanunlaştırmadır.

Kanunlaşma süreci feodalitenin ortadan kalkmasından sonra ulus devletlerin oluşmasına paralel olarak ortaya çıkmış bir akımdır. Daha önce de bahsedildiği gibi coğrafi farklılıkları önemsemeksizin belirli siyasi birimler içerisindeki uyumun sağlanmasında bir araç olarak kullanılmışlardır.

Avrupa’daki kanunlaştırma akımları Roma ve Germen Hukukundan etkilenirken İngiliz Hukuk sistemi kodifikasyondan pek etkilenmemiş ve daha esnek bir hukuk sistemi olarak varlığını sürdürmüştür. Kıta Avrupa’sının hukuk anlayışı ise kurallara daha bağımlı ve daha katı bir nitelik arz eder.

Kanunlaştırma uygulamalarında genel olarak kullanılan iki metot söz konusudur. Bunlardan ilki Kazuistik Metottur. Bu uygulama hukuk alanında var olabilecek bütün sorunları ihtimal dahiline alan ve bu sorunlara tek tek cevap arayan bir yöntemdir. Bu tür bir uygulama var olabilecek bütün olasılıklara ihtimal vererek keyfiliği ve farklılıkları engelleyerek bir örnek bir uygulamayı esas alır. Bu tip kanunların temel dezavantajı statükonun devamına neden olup değişen ihtiyaçlara cevap verebilen bir hukuk sistemini zora sokmasıdır. Kazuistik metoda verilebilecek en tipik örnek on yedi bin maddelik 1794 Prusya Anayasasıdır.

Bu anlamda uygulanan ikinci metot ise Soyut Metot olarak adlandırılır. Kazuistik metoda tepki olarak çıkan ve son yüz yıllık süreçte genellikle tercih edilen metottur. Buna göre hukuk sistemi sadece prensipleri ve soyut normları koymakla yetinmektedir. Somut konulara ilişkin düzenlemelere akademik çalışmalara yahut mahkeme içtihatlarına bırakılmaktadır. Bu uygulama hukuk sistemine elastikiyet ve kolaylık sağlamaktadır. Ancak kuralların net bir şekilde belirlenmemesinden kaynaklanan sorunlar bazı toplumlarda sorun olarak nitelendirilebilir. Soyut metoda örnek olarak Amerikan Anayasası verilebilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.